Algemene Voorwaarden Partnerprogramma

Hoi, wat leuk dat je mee wilt doen!

Hieronder staan de Algemene Voorwaarden die specifiek gelden voor het Partnerprogramma.
Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden van Mind Of Your Own van toepassing zoals te lezen op deze pagina.

Algemene Voorwaarden deelname Mind Of Your Own Partnerprogramma (versie 16-12-2015)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan het partnerprogramma van Mind Of Your Own als ‘Partner’ of ‘Certified Coaches, hierna genoemd als ‘Partner’ of ‘Partners’.
Partners worden verondersteld bekend te zijn met de inhoud en de rechten en plichten die in de algemene voorwaarden zijn gesteld.
Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op 16 december 2015.

Artikel 1. Aansluiting als Partner

1.1. Mind Of Your Own is bereid om aan Partners gelegenheid te geven om promotionele uitingen zoals advertentiebanners, teksten, producten, foto’s en dergelijke (hierna: Promotiematerialen) te plaatsen op websites of in door haar verstuurde mailings onder hun controle en beheer.

1.2. Bij aanmelding dienen Partners de door Mind Of Your Own gevraagde gegevens zoals naam, adres, BTW-nummer en dergelijke, volledig en naar waarheid in te vullen. Mind Of Your Own hanteert een selectieprocedure voor aanmeldingen. Mind Of Your Own is zonder opgaaf van redenen gerechtigd een aanmelding te weigeren.

1.3. Na goedkeuring verstrekt Mind Of Your Own aan Partners een gebruikersnaam en wachtwoord, waarmee deze toegang krijgt tot een controlepaneel waarmee campagnes, Promotiemateriaal en verschuldigde vergoedingen in te zien zijn.

1.4. Partners zijn verplicht het wachtwoord strikt geheim te houden. Mind Of Your Own is niet verantwoordelijk voor misbruik van het wachtwoord en mag ervan uitgaan dat alles wat gebeurt met de aan Partners verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord, onder verantwoordelijkheid en risico van Partners gebeurt.

1.5. Mind Of Your Own is gerechtigd om bij misbruik of fraude (of poging daartoe) of een bovenmatig aantal afgekeurde vergoedingen Partners uit te sluiten van het programma. Zij hanteert hierbij een zwarte lijst. Een aanmelding kan op ieder moment worden beëindigd wanneer Partners op de zwarte lijst blijkt te staan. Verwijdering hieruit is slechts mogelijk in bijzondere gevallen.

Artikel 2. Plaatsen van Promotiematerialen

2.1. De Partner kiest zelf welke Promotiematerialen hij wenst te publiceren op zijn websites en mailinglijsten. Deze dienen onder zijn eigen beheer te staan. Doorverkoop of beschikbaarstelling van Promotiematerialen aan anderen is niet toegestaan.

2.2. De websites en mailinglijsten dienen openbaar toegankelijk en Nederlandstalig te zijn.

2.3. Promotiematerialen mogen niet worden aangepast zonder uitdrukkelijke toestemming van Mind Of Your Own. Dit geldt ook indien ongewijzigd gebruik tot technische problemen zou leiden (bv. vanwege onjuiste HTML-codes of afbeeldingsformaten).

2.4. Het is niet toegestaan om Promotiematerialen

– op te nemen in ongevraagde, en zonder toestemming van de ontvanger verkregen te hebben, elektronische communicatie met commerciële, ideële of charitatieve doelen via e-mail, sms of vergelijkbaar medium (“spam”),

– langs geautomatiseerde weg te (laten) aanroepen,

– te vertonen in pop-up, pop-under of vergelijkbare vensters of technieken,

– te vertonen op een wijze die schadelijk is of redelijkerwijs kan zijn voor de reputatie van de Mind Of Your Own of het in de Promotiematerialen aangeprezen product of dienst,

2.5. Wanneer de Partner het Promotiemateriaal en/of het platform van Mind Of Your Own gebruikt om e-mails te versturen met commerciële, ideële of charitatieve doeleinden, dienen deze mailings te voldoen aan alle eisen die de wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Telecommunicatiewet) en de email gedragscode van DDMA, en de uitleg van de wet- en regelgeving die volgt uit rechtspraak dan wel mededelingen of besluiten van toezichthouders.

2.6. Promotiematerialen mogen worden gebruikt voor de duur van de campagne zoals door Mind Of Your Own gemeld. Mind Of Your Own kan op elk moment met vooraankondiging van twee werkdagen een campagne annuleren. Ook kan Mind Of Your Own verzoeken om specifieke Promotiematerialen bij Partners te laten verwijderen. Partners krijgen in deze gevallen hiervan melding via Mind Of Your Own en dient dan per direct de betreffende Promotiematerialen te verwijderen.

2.7 Inzet van SEA, SEO of vergelijkbare methoden op merk- of shopnaam en/of misspellingen hiervan is niet toegestaan ter promotie van Mind Of Your Own (brandbidding).

2.8. Indien Mind Of Your Own een redelijk vermoeden krijgt dat de Partner Promotiematerialen publiceert op een wijze die strijdig is met het in dit artikel bepaalde, zal de Partner op eerste sommatie de publicatie van de betreffende advertentie staken en gestaakt houden. Bij herhaling of in ernstige gevallen verbeurt de Partner zonder dat een ingebrekestelling, nadere waarschuwing of rechterlijke tussenkomst vereist is, een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- en € 500,- per dag dat de Partner Promotiematerialen publiceert of anderszins in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Het voorgaande doet niets af aan de overige rechten van Mind Of Your Own zoals het vorderen van schadevergoeding of het uitsluiten van de Partner uit het programma alsook om naam- en adresgegevens van de Partner te verstrekken aan haar opdrachtgevers.

Artikel 3. Opbrengsten uit promotie

3.1. Voor het genereren van verkeer naar en/of verkopen bij Mind Of Your Own ontvangt de Partner een vergoeding zoals gemeld bij de campagne waar de Promotiematerialen deel van uitmaken. Vergoedingen worden gemeld exclusief eventuele BTW.

3.2. Er wordt geen gebruik gemaakt van vergoedingen per klik naar de website van Mind Of Your Own.

3.3. Wanneer er een verkoop is gemeld, wordt de verkoop als vergoedingsplichtig beschouwd indien deze op basis van een cookie en/of IP-tracking code binnen 30 dagen aan de partnerlink van de Partner gekoppeld kan worden. De vergoeding wordt onder voorbehoud van goedkeuring door Mind Of Your Own uitbetaald. Voorts is geen vergoeding verschuldigd indien de koper op wettige grond de koop annuleert.

3.4. Mind Of Your Own mag vergoedingen goed- of afkeuren onder opgaaf van objectieve redenen, die bij de campagne gemeld zijn. Ook mag te allen tijde worden afgekeurd op basis van de verboden uit het vorige artikel. Indien Mind Of Your Own niet binnen 30 dagen een vergoeding afkeurt, wordt deze standaard geacht te zijn goedgekeurd.  Uitzonderingen hierop kunnen nader overeengekomen worden.

3.5. Geen vergoeding is verschuldigd indien de grondslag plaatsvond na het moment van beëindiging van de Overeenkomst tussen Mind Of Your Own en de Partner. Echter een vergoeding is wel verschuldigd indien enkel de goedkeuring na dit moment plaatsvond.

3.6. In alle gevallen zijn de metingen en bevindingen gedaan door Mind Of Your Own dwingend bewijs van verkregen vergoedingen. Indien geen juiste partnerlink is gebruikt is nimmer een vergoeding verschuldigd.

Artikel 4. Uitbetaling van vergoedingen

4.1. Vergoedingen worden uitbetaald binnen 30 dagen na de maand waarop deze goedgekeurd werden. Via de website van Mind Of Your Own kan de Partner na inloggen de uit te betalen vergoedingen inzien.

4.2. Partners kunnen niet tussendoor verzoeken om uitbetaling van verschuldigde vergoedingen.

4.3. Mind Of Your Own is bevoegd een minimumbedrag te stellen voor het uitbetalen van creditfacturen. Indien het totaal aan verschuldigde vergoedingen onder dit minimumbedrag van € 20,- blijkt te liggen, is Mind Of Your Own niet verplicht het bedrag uit te betalen.

4.4. Indien toepasselijke wetgeving haar daartoe verplicht kan Mind Of Your Own een VAR-verklaring of BTW-nummer verlangen alvorens tot uitbetaling over te gaan. Voor het overige vrijwaart de Partner Mind Of Your Own van alle aanspraken van fiscale autoriteiten.

4.5. Over verschuldigde bedragen is Mind Of Your Own geen rente of andere vergoeding aan de Partner verschuldigd.

4.6. Indien de Partner het vermoeden heeft dat de in een creditfactuur vermelde bedragen niet juist of onvolledig zijn, dient hij dit binnen zeven dagen na constatering te melden bij Mind Of Your Own. Bij daadwerkelijke onjuistheden zal Mind Of Your Own een aangepaste creditfactuur sturen. Eventuele te weinig betaalde bedragen worden zo snel mogelijk alsnog uitgekeerd. Eventuele te veel betaalde bedragen worden verrekend met de eerstvolgende creditfactuur.

4.7. Indien Mind Of Your Own failliet gaat, surseance van betaling heeft verkregen of anderszins niet meer in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, is Mind Of Your Own niet gehouden vergoedingen in verband met de Partner te voldoen. Indien de vergoeding reeds uitgekeerd is, heeft Mind Of Your Own het recht om deze vergoeding te crediteren aan de Partner.

Artikel 5. Onderhoud en storingen

5.1. Mind Of Your Own heeft het recht om haar website, of gedeelten daarvan, tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Mind Of Your Own zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en de Partner indien mogelijk tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling.

5.2. Mind Of Your Own heeft het recht haar website en de daarbij gebruikte programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Mind Of Your Own proberen de Partner daarvan op de hoogte te stellen.

5.3. Mind Of Your Own is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met een buitengebruikstelling of aanpassing zoals hierboven bedoeld.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Mind Of Your Own is onder geen omstandigheden verantwoordelijk voor de inhoud of handelswijze van Partners op hun websites, via mailings of daarbuiten.

6.2. Mind Of Your Own is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade die Partners of anderen lijden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

6.3. De aansprakelijkheid van Mind Of Your Own voor directe schade geleden door Partners uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot gevallen waarin sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de kant van Mind Of Your Own.

6.4. Partners vrijwaren Mind Of Your Own voor kosten, boetes en alle andere onkosten die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van Partners met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 7. Duur en beëindiging

7.1. Door registratie op de website van Mind Of Your Own gaat de Partner een overeenkomst aan (hierna: “Overeenkomst”). Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen. Beide partijen mogen deze op elk moment opzeggen. De Partner hoeft daarbij geen opzegtermijn in acht te nemen. Mind Of Your Own moet een opzegtermijn van één maand in acht nemen.

7.2. Mind Of Your Own is gerechtigd om haar verplichtingen jegens de Partner dan op te schorten als het vermoeden bestaat dat de Partner in strijd handelt met de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, op welke wijze dan ook, zonder dat Mind Of Your Own tot enige schadevergoeding is gehouden. Geen vergoeding is verschuldigd voor clicks, leads of sales uit de periode van opschorting. De opschorting eindigt pas nadat de Partner naar tevredenheid van Mind Of Your Own de grondslag hiervoor heeft weggenomen.

7.3. Mind Of Your Own is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer naar haar mening sprake is van schending van enige bepaling uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Bij opzegging in deze situatie heeft de Partner geen recht op uitbetaling van enige nog openstaande vergoeding.

7.4. In geval van beëindiging anders dan bedoeld in het vorige lid zal Mind Of Your Own aan de Partner een laatste creditfactuur sturen voor alle nog verschuldigde bedragen. Artikel 4 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Wijzigingen van de Overeenkomst

8.1. Mind Of Your Own heeft het recht om deze voorwaarden of de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen met nieuwe voorwaarden. Deze wijzigingen of aanvullingen treden in werking vijf dagen na mededeling via de website of andere communicatiekanalen die eerder door Mind Of Your Own zijn gebruikt. Wijzigingen van ondergeschikt belang gaan altijd met onmiddellijke ingang in.

8.2. Als de Partner een gewijzigde of aangevulde voorwaarde niet wenst te accepteren, dient zij binnen deze dertig dagen de Overeenkomst op te zeggen. Indien zij dit nalaat, geeft zij aan in te stemmen met de gewijzigde of aangevulde voorwaarde(n).

8.3. Eventuele door de Partner aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij dat schriftelijk tussen de Partner en Mind Of Your Own afgesproken is.

Artikel 9. Geschillen

9.1. Indien enige bepaling van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

9.2. De Overeenkomst en deze algemene voorwaarden worden, voor zover dat toegestaan is, uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

9.3. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waar Mind Of Your Own gevestigd is.

Artikel 10. Overige bepalingen

10.1. De Partner is niet gerechtigd verklaringen of toezeggingen te doen namens Mind Of Your Own. De Partner is wel gerechtigd de naam en het logo van Mind Of Your Own te tonen om op zakelijke manier te melden dat zij deelnemer is aan het programma van Mind Of Your Own. Na beëindiging van de Overeenkomst vervalt dit recht echter per direct.

10.2. De Partner is niet gerechtigd de Overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde zonder aparte toestemming van Mind Of Your Own.

10.3. Mind Of Your Own is gerechtigd om de Overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien, over te dragen aan een derde die de bedrijfsactiviteiten waaronder de Overeenkomst valt van haar overneemt.

10.4. De door Mind Of Your Own ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie tussen partijen geldt als de authentieke versie, tenzij de Partner kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.

10.5. Indien enige voor Mind Of Your Own relevante gegevens betreffende de Partner veranderen, zal de Partner Mind Of Your Own hier onverwijld over informeren via de website of andere communicatiekanalen die eerder door Mind Of Your Own zijn gebruikt.